top of page

Naar aanleiding van de onrust heeft Judith van haar Gidsen vernomen dat zij terug naar Amerika dient te gaan.

dindag 17 maart vertrek zij terug en als dusdanig gaat de workshop niet door.

Judith zal in de herfst terugkomen en jullie zullen via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gehouden worden.

Judith.jpg

Het goddelijke octaaf van je ziel activeren om de levende blauwdruk van je goddelijke zielsplan te verlichten

 

Great White Whale Centre Borsbeek, België

 

Zaterdag 18 april --- 13:00 tot 16:30 uu

De blauwdruk van je ziel in de Records of Creation en de fysieke werkelijkheid zijn geometrische hologrammen van de Flower of Life.  Het is het pure patroon van de verweven geometrische principes voor de manifestatie van het ontwerp van je ziel. We openen ons voor het holografische universum en het hologram van de schepping, waardoor de twee levensbloemhologrammen van de blauwdruk van je ziel worden geopend.  Een hologram is de blauwdruk van de ziel in de schepping.   Het tweede hologram is de blauwdruk van de manifestatie van de fysieke werkelijkheid. De hele werkelijkheid is een holografische spiegel, een weerspiegeling van het goddelijke hologram dat de fysieke werkelijkheid van het levende hologram van de fysieke werkelijkheid doordrenkt met de patronen die zich manifesteren als goddelijke leidraad voor je levensplan.  De richting die je in je leven aanneemt is ofwel in balans en in harmonie met de levende blauwdruk het resultaat van vervormingen in het hologram van je werkelijkheid. De energieverstoringen komen in de vorm van twijfel, schaamte en angst; het vertroebelen van je werkelijkheid, door het vervormen van de spiegel van het levende hologram in het materiële bestaan.   De vervormingen maken het moeilijk voor je om je weg en je zielsdoel te zien en te kennen. Als je je energietrilling verhoogt, activeer je de codes van het licht in je DNA om de blauwdruk van je ziel in het goddelijke hologram van de schepping te verlichten.

Elke persoon heeft een goddelijk octaaf dat resoneert met de Blauwdruk van de Ziel. We zullen het goddelijke octaaf wekken door middel van toning en ademwerk.

Judith zal je leiden door de spiegel van de ziel, de Spiegel van Maria Magdalena om de levende blauwdruk van je ziel te verlichten om te spiegelen in je fysieke werkelijkheid met het goddelijke octaaf van je ziel bij de Bron van de Schepping.

 

 

Activating the Divine Octave of Your Soul to Illuminate the Living Blueprint of Your Divine Soul Plan

 

Great White Whale Center Borsbeek , Belgium

 

Saturday April 18 --- 1:00 PM to 4:30 PM

 

The blueprint of your soul in the Records of Creation and the physical reality are geometric holograms of the Flower of Life.  It is the pure pattern of the interwoven geometric principles for the manifestation of your soul's design. We open to the holographic universe and the hologram of creation opening the two flower of life holograms of the blue print of your soul.  One hologram is the soul’s blueprint in creation.   The second hologram is the blueprint of manifestation of the physical reality. All of reality is a holographic mirror, a reflection of the divine hologram infuses the physical reality of the living hologram of physical reality with the patterns that manifest as divine guidance for your life plan.  The direction you take in your life is either in balance and harmony with the living blueprint the result of distortions in the hologram of your reality. The energy distortions come in the form of doubt, shame, and fear; clouding your reality, by distorting the mirror of the living hologram in the material existence.   The distortions makes it difficult for you to see and know your way and your soul purpose. As you raise your energy vibration you activate the codes of light in your DNA to illuminate blueprint of your soul in the divine hologram of creation.

 Each person has a divine octave that resonates with the Blueprint of the Soul.  We will awaken the divine octave through toning and breathe work. Judith will guide you through the mirror of the soul, the Mirror of Mary Magdalene to illuminate the living blueprint of your soul to mirror into your physical reality with the Divine Octave of your soul at the Source of Creation.

 

 

Zaterdag 18 april 2020

van 13.00u tot 16.30u

Bijdrage in de kosten 50€ drank en versnaperingen inbegrepen.

Wanneer je beide workshops volgt krijg je 5€ korting.

Te betalen ter plaatse.

Naar inschrijven

bottom of page