top of page
IMG_0599.JPG

Naar aanleiding van de onrust heeft Judith van haar Gidsen vernomen dat zij terug naar Amerika dient te gaan.

dindag 17 maart vertrek zij terug en als dusdanig gaat de workshop niet door.

Judith zal in de herfst terugkomen en jullie zullen via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gehouden worden.

De sleutel van de profetencode, verborgen mysterie van de witte Tora voor de opstanding en hemelvaart van de mensheid

 

Zaterdag 11 april 11.00 - 16.00 uur

 

 Deze initiatie zal een activering zijn van de HEILIGE HARMONIE  De complete verlichtingsformule door de Isis-tonen te stemmen die resoneren met de pure vibratie van Eenheid herstelt het evenwicht en wekt de ziel van de mensheid.

 

 We hebben de verborgen mysteries geopend om het innerlijke heiligdom binnen te gaan en de mystieke verlichtingsformules te onthullen, de Isis-tonen, wat de Lazarische verlichtingsformules zijn die door Maria Magdalena in het graf zijn afgezwakt voor de opstanding en hemelvaart van Jezus. De heilige formules begonnen met tonen van Isis om de gewonde Christus te genezen met behulp van Kabbalistische mystiek verborgen in de Witte Tora. De formule opent de verborgen sephiroth of daat voor de energie om terug te keren naar de bron en de baarmoeder van het leven te openen zodat het manna de wereld in kan stromen met behulp van de Isis-tonen RA KA NA RA KA MANA. De Heilige Alchemie evolueerde meer dan 7 jaar van 2012 tot 2020. Eindelijk wordt het verborgen mysterie onthuld met de openbaring en visie die de formules completeert die de Sleutel tot de Profetencode worden genoemd. Deze krachtige alchemie balanceert en geneest de dualiteit in de energie van de patriarchale profeten. Evenwicht tussen de goddelijke mannelijke en goddelijke hongersnoodpijlers van de Boom des Levens in het geheim de verboden Kabbalah. De Dark Cabal heeft de realiteit beheerst door de linkerkant van de Kabbalah te manipuleren met de onderdrukking van de goddelijke vrouwelijke genezing en het ontwaken van de ziel van de mensheid. .

 

Originele gekanaliseerde informatie van Mary Magdalene:

 

 Wanneer je de tonen van Isis toon, open je je bewustzijn voor de kosmische Isis en alle scheppingskrachten die de grote alchemie van licht en geluid vormen die de wereld heeft gemaakt en de orde van licht die de Oorsprong is. Wanneer je deze tonen in je energielichaam brengt, beginnen ze je DNA te veranderen en patronen van licht te openen door middel van levende formules. Je wordt geleid door De IK BEN Aanwezigheid omdat dit een levende formule is. De oude boeken van het patriarchale systeem waren boeken van de wet die, zodra ze werden ontvangen, werden opgeschreven. Het werden latere boeken die werden vastgelegd en het lot van de mensheid werd vastgelegd. Deze formules zijn de formules van Genesis. Het zijn formules die levende vibraties van licht en geluid harmoniëren vanuit de Kosmische Bron. De patronen van de levende geometrieën zullen blijven evolueren en uitbreiden. De tonen en de harmonischen ervan komen rechtstreeks uit het hart van de Hathors. Kijk niet naar de kennis van het verleden en denk dat je iets naar voren brengt dat door God wordt gegeven en vast moet blijven. Omdat dat eindige realiteit is. Deze tonen zijn tonen van de oneindige werkelijkheid, er is geen eindige structuur in de oneindige werkelijkheid. Het is een steeds evoluerende harmonische van licht- en geluidsfrequenties die het hologram van de nieuwe aarde vormt, het hologram van Genesis en het levende hologram van de verlichting van de ziel.

 

 

The Key of the Prophets Code, Hidden Mystery of the White Tora for the Resurrection and Ascension of Humanity

 This initiation will be an activation of the HOLY HARMONY Complete Formula of Illumination by toning the Isis tones that resonates with the pure vibration of Oneness restores balance and awakens the soul of humanity.  

 We have opened the hidden mysteries to enter the inner sanctum revealing the mystical Formulas of Illumination, the Isis Tones, Which are the Lazarian Formulas of Illumination toned by Mary Magdalene  in the tomb for the resurrection and ascension of Jesus.    The sacred formulas began with tones of Isis to heal the wounded Christ using Kabbalistic mysticism hidden in the White Tora.  The formula opens the hidden sephiroth or daat for the energy to return to source, opening the womb of life for manna to flow into the world using the Isis tones RA KA NA RA KA MANA.    The Sacred Alchemy evolved over 7years from 2012 to 2020.    At last the hidden mystery is revealed with the revelation and vision that completes the formulas called the Key to the Prophets Code.  This powerful alchemy balances and heals the duality in the energy of the patriarchal prophets. Balancing the divine masculine and divine famine pillars of the Tree of Life in the secret the forbidden Kabbalah. The Dark Cabal has controlled reality by manipulation the Left side of the Kabbalah with the oppression of the divine feminine healing and awakening the soul of humanity.  .  

Original Channeled information from Mary Magdalene:

 When you tone the tones of Isis you are opening your consciousness to the cosmic Isis and all of the forces of creation that form the great alchemy of light and sound that made the world and the order of light that is the Origin.  When you bring these tones into your energy body they begin to alter your DNA and open patterns of light through living formulas.  You are guided by The I AM Presence as this is a living formula.  The old books of the patriarchal system were books of the law that once they were received were scribed.  They became later books that were fixed, and the destiny of humanity became fixed.  These formulas are the formulas of Genesis.  They are formulas that are ever expanding living vibrations of light and sound harmonies from the Cosmic Source.  The patterns of the living geometries will continue to evolve and expand.  The tones and the harmonics of them come directly from the heart of the Hathors.  Do not look to the knowledge of the past and think that you are bringing something forward into the future that is given from God and must remain fixed.  Because that is finite reality.  These tones are tones of the infinite reality there is no finite structure within the infinite reality.  It is an ever evolving harmonic of light and sound frequencies that forms the hologram of the new earth, the hologram of Genesis and the living hologram of the illumination of the soul.

 

Dit alles in de workshop van zaterdag 11april 2020

Van 11.00 tot 16.00u

Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Bijdrage in de kosten 75€  (buffet lunch , drank en versnaperingen inbegrepen)

Waneer je de beide workshops volgt  krijg je 5€ korting.

Betalen ter plaatse.

Inschrijven

bottom of page